Pro školy a pedagogické pracovníky

Židovská obec Děčín nabízí pro školy exkurze do synagogy s výkladem o historii Židů na Děčínsku, židovských svátků a reálií současného Izraele.

Součástí programu pro školy je zpracování pracovních listů a prohlídka výstav na galerii synagogy.

Bližší informace a objednání na tel. 412 531 095


PROGRAM PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Co říci žákům o židech bez patosu a pozlátka

Sdílení toho, co o Židech vědí učitelé, co žáci Sběr očekávání účastníků
Časté mýty  
Ujasnit si, co již učitelé vědí a co by vědět chtěli
Oddělit fakta od předpokladů a mýtů
Vyměnit si znalosti a zkušenosti se Židy na českých školách  
Úvod do historie židovského národa celkově
Tradice a dosud známá fakta
Základní skupiny židů ve světě
Židé ve 20. a 21 století
Holokaust
-Příčiny
– Průběh
– Následky
Umět uceleně a strukturovaně předat žákům jednoduché informace Prodiskutovat ve skupinách způsoby podání pro jednotlivé věkové skupiny
Zbavit se vlastních omylů a předsudků
Odhalit mýty u žáků a s respektem uvést názory na pravou míru Vyvarovat se idealizování Židů
Vysvětlit si důvody odlišnosti/výlučnosti, domnělého nebo reálného bohatství a vlivu logicky bez nánosu předpokladů a generalizování Umět vysvětlit holokaust jako kazuistiku s úctou k obětem, ale jednoduše a logicky bez vyvolávání děsu
Workshopovou formou vymyslet aktivity pro takovou hodinu se žáky různých věkových kategorií  
Židé v Čechách a na Moravě
Od středověku do 1848
Od emancipace do 1. sv války a během ní
Meziválečné období
2.sv. válkaHolokaustSyndrom oběti
Popírání holokaustu
Poválečné období do r.1989
Od 1989 do dnes
Směry Judaismu v ČR
Otázky asimilace
Vztah k Izraeli
Žáci z Izraele
Umět se vypořádat s aktuálními otázkami
Nebrat židovskou populaci v ČR jako jednotnou sílu s jednotnými názory a zvyky
Pochopit rozmanitost ve směrech, přístupech a politických názorech
Vědět, jak zhruba smýšlí žák náležející k určité větvi Judaismu v ČR
Připravit se na žáky z Izraele 
Náboženství, prosemitismus a antisemitismus
Hlavní pilíře víry
Hlavní hodnoty
Hlavní směry v ČR
Vztah ke katolické a evangelické církvi
Historický a novodobý antisemitismus
Spiklenecké teorie od starověku do dnešních dní
Odezvy v ČR
Židovský/izraelský nacionalismus a extremismus
Prožidovské křesťanské směry (sekty)  
Vědět co je pro současného žida podle hlavních směrů důležité
Jaký názor má pravděpodobně na vzdělání, vlast, práci, rodinu, vztahy atd.
Umět čelit spikleneckým teoriím, znát alespoň ty základní
Rozpoznat znaky moderního antisemitismu a jeho hlavní proudy přenesené od rodičů na žáky a umět jim čelit
Všimnout si symbolů na oblečení žáků, na doplňcích atd.
Vědět, že i mezi Židy mohou být extremisté a nacionalisté
Rozpoznat nekritického prožidovského křesťana a umět jej včas utlumit
Odlišnosti
Stravovací pravidla
Svátky
Zvyky    
Vědět, jaká jsou pravidla stravování (kašrutu)
Znát základní svátky, pojmy, zvyky, odívací doplňky
Vědět, co Židy těší a uráží