Specifika žáků a jejich rodičů z odlišných kultur a náboženství

Program pro učitele

  1. Obsah  (8 hodin) – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:
 TémaPopis cílů
1,5 hodinySdílení situací v práci učitele s žáky z odlišných kulturních a náboženských podmínek Zkušenosti
Obtížné situace
Co se osvědčilo
Co se neosvědčilo
Vyměnit si zkušenosti v pedagogické práci, podle toho, s jakými žáky mají přítomní učitelé zkušenosti
Uvědomit si podobnosti v příbězích kolegů
Definovat obtížné situace a nedorozumění, která nastávají v souvislosti s interkulturními a náboženskými odlišnostmi
Sdílet možná řešení vyvarovat se opakování chyb kolegů
4 hodinyRozdíly mezi kulturami Vztah k jiným lidem
Vztah k času
Vztah k prostředí
Pochopit oblasti, z nichž pramení rozdíly mezi kulturami
Zbavit se vlastních předsudků
1) Primárně se zaměřit na vztah k jiným lidem
Vztahy vs. pravidla
Individualismus vs. kolektivismus
Orientace specifická a difúzní
Barevné a černobílé vidění
Orientace na status vs. orientace na úspěch
Vina a stud
2) Přijmout, že vztah k času může být zásadně jiný,
    než jak jej známe my Sekvenční vs.synchronní
Zaměření na minulost, přítomnost, budoucnost
3) Vztah k prostředí: Ovládání vs. symbióza
2,5 hodinyNáboženská specifika Křesťané
Muslimové
Židé
Budhisti
Znát základní hodnoty jednotlivých náboženství
Mít přehled o jejich pohledu na jednotlivá pohlaví, rodinu, školu, stát atd. bez předsudků s přihlédnutím ke změnám, která v jednotlivých náboženstvích probíhají
Znát hlavní proudy a jejich odlišnosti
Vědět, jaké existují předsudky směrem k majoritě i k druhým národům
Vyvarovat se zbytečných tabu-témat, pokud je to v rámci osnov možné
Být připraven, připravena na odpor u vybraných témat
 Po celou dobu tréninku bude probíhat nácvik situací vycházejících z praxe účastníků.
  • Forma:

Navrhovaný kurz probíhá prezenční formou v několika blocích. Všechny teoretické poznatky si účastníci hned procvičí ve skupinových a individuálních aktivitách.

  • Vzdělávací cíl:

Cílem tréninku je poskytnout učitelům škol potřebné znalosti pro zvládání výuky v kulturně a nábožensky rozmanitých školních kolektivech.

Specifické cíle programu jsou: umět se vcítit do konkrétních žáků, podle toho s jakou skupinou se setkávají např. konkrétně vietnamskými žáky, Rusy, Romy, Izraelci, českými židy, Arabskými muslimy, arabskými křesťany atd.

  • Hodinová dotace :

1 den, 8 vyučovacích hodin.

  • Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

Maximálně 12 účastníků v 1 skupině.

Cílová skupina: učitelé, vychovatelé

  • Plánové místo konání:

Kurz bude pořádán v Synagoze Děčín, Žižkova ulice nebo místě dle požadavků zadavatele.

  • Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe:

Lektorsky bude kurz zajištěn týmem odborníků, kteří mají kromě svého deklarovaného nejvyššího dosaženého vzdělání bohaté zkušenosti z praxe.

3 srpna, 2021