Jak učit o Židech a holokaustu s respektem, bez mýtů a pozlátka

Obsah  – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

 TémaPopis cílů
0,5 hodinySdílení toho, co o Židech vědí učitelé, co žáci Sběr očekávání účastníkůČasté mýty  Ujasnit si, co již učitelé vědí a co by vědět chtěli
Oddělit fakta od předpokladů a mýtů
Vyměnit si znalosti a zkušenosti se Židy na českých školách  
1,5 hodinyÚvod do historie židovského národa celkově
Tradice a dosud známá fakta
Základní skupiny židů ve světě
Židé ve 20. a 21 století
Holokaust
Příčiny
Průběh
Následky
Umět uceleně a strukturovaně předat žákům jednoduché informace Prodiskutovat ve skupinách způsoby podání pro jednotlivé věkové skupiny
Zbavit se vlastních omylů a předsudků
Odhalit mýty u žáků a s respektem uvést názory na pravou míru
Vyvarovat se idealizování Židů
Vysvětlit si důvody odlišnosti/výlučnosti, domnělého nebo reálného bohatství a vlivu logicky bez nánosu předpokladů a generalizování
Umět vysvětlit holokaust jako kazuistiku s úctou k obětem, ale jednoduše a logicky bez vyvolávání děsu Workshopovou formou vymyslet aktivity pro takovou hodinu se žáky různých věkových kategorií  
1,5 hodinyŽidé v Čechách a na Moravě Od středověku do 1848 Od emancipace do 1. sv války a během ní
Meziválečné období2.sv. válkaHolokaust
Syndrom oběti
Popírání holokaustu
Poválečné období do r.1989Od 1989 do dnes
Směry Judaismu v ČR
Otázky asimilace
Vztah k Izraeli
Žáci z Izraele
Umět se vypořádat s aktuálními otázkami
Nebrat židovskou populaci v ČR jako jednotnou sílu s jednotnými názory a zvyky
Pochopit rozmanitost ve směrech, přístupech a politických názorech
Vědět, jak zhruba smýšlí žák náležející k určité větvi Judaismu v ČR
Připravit se na žáky z Izraele 
2,5Náboženství, prosemitismus a antisemitismus
Hlavní pilíře víry
Hlavní hodnoty
Hlavní směry v ČR
Vztah ke katolické a evangelické církvi
Historický a novodobý antisemitismus
Spiklenecké teorie od starověku do dnešních dní
Odezvy v ČR
Židovský/izraelský nacionalismus a extremismus
Prožidovské křesťanské směry (sekty)  
Vědět co je pro současného žida podle hlavních směrů důležité
Jaký názor má pravděpodobně na vzdělání, vlast, práci, rodinu, vztahy atd.
Umět čelit spikleneckým teoriím, znát alespoň ty základní
Rozpoznat znaky moderního antisemitismu a jeho hlavní proudy přenesené od rodičů na žáky a umět jim čelit
Všimnout si symbolů na oblečení žáků, na doplňcích atd.
Vědět, že i mezi Židy mohou být extremisté a nacionalisté
Rozpoznat nekritického prožidovského křesťana a umět jej včas utlumit
2,0Odlišnosti
Stravovací pravidla
Svátky
Zvyky    
Vědět, jaká jsou pravidla stravování (kašrutu)
Znát základní svátky, pojmy, zvyky, odívací doplňky
Vědět, co Židy těší a uráží
 Po celou dobu tréninku bude probíhat nácvik situací vycházejících z praxe účastníků.
  • Forma:

Navrhovaný kurz probíhá prezenční formou v několika blocích. Všechny teoretické poznatky si účastníci hned procvičí ve skupinových a individuálních aktivitách.

  • Vzdělávací cíl:

Cílem tréninku je poskytnout učitelům škol potřebné znalosti pro citlivé téma Židů a holokaustu

Specifické cíle programu jsou: umět se vcítit do konkrétních židovských žáků, podle toho k jakému směru náleží.

  • Hodinová dotace :

1 den, 8 vyučovacích hodin.

  • Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

Maximálně 12 účastníků v 1 skupině.

Cílová skupina: učitelé, vychovatelé

  • Plánové místo konání:

Kurz bude pořádán v Synagoze Děčín nebo místě dle požadavků zadavatele.

3 srpna, 2021